Református Óvodapedagógus Tanulmányi (Gyakornoki) Ösztöndíj – és Mentorprogram

FELHÍVÁS 

a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramjához kapcsolódó Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára a 2021/2022. tanévre

 

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvodaprogram Irodája tájékoztatja az óvodapedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit, az alábbi ösztöndíj-lehetőségről:

1.      Az ösztöndíj célja:

A magyarországi református fenntartású óvodákban a pedagógus utánpótlás biztosítása kiválóan képzett, keresztyén hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező óvodapedagógussal.

2.      Az ösztöndíj forrása: a Magyarországi Református Egyház által biztosított keretösszeg.

3.       Az ösztöndíjra jogosult:

Minden hazai óvodapedagógus-képzésben részt vevő végzős hallgató, aki vállalja, hogy a Kiíró által javasolt, vagy maga által megjelölt református fenntartású intézményben tölti hosszú gyakorlatát, és a közzétett listáról választott református fenntartású intézményben kezdi meg gyakornoki idejét.

4.       Az igénylés benyújtása:

Az igénylést (Igénylőlap) az MRE-nek címezve (Óvodafejlesztési Projektiroda
Országos Óvodaprogram 1146 Budapest, Abonyi utca 21.) kell benyújtani kizárólag elektronikusan, a következő címre: osztondij@reformatus.hu

A pályázathoz csatolni kell:

-          a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást, mely szerint a hallgató az intézményben - mint végzős évfolyamú - aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (szkennelt formátumban);

-          hallgatóként az előző félév súlyozott tanulmányi átlagáról szóló igazolást, ami legalább jó (azaz 3,5 feletti), további szemeszterekben pedig az előző félév lezárását követő 8 napon belül történő igazolást, mely alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult;

-          nyilatkozatok a református fenntartású óvodahálózathoz való kapcsolódásról:

  • Maximum 2 oldalas motivációs levél arról, hogy a hallgató a 240 órás gyakorlatot, valamint a gyakornoki időt miért és melyik református intézmény(ek)ben tervezi (részben vagy egészben a közzétett lista alapján) indoklással. Gyakorlati helyként választható bármely református óvoda a közzétett listán kívülről is, ez esetben a pályázónak KÖTELEZŐ benyújtania a választott intézményre vonatkozóan az Óvodavezetői szándéknyilatkozatot a tutorálásra. Gyakornoki hely KIZÁRÓLAG a közzétett listáról választandó, amelyek közül szintén hármat kell kiválasztani. Összesen tehát KÖTELEZŐEN 3-3 intézmény jelölendő: gyakorlati hely esetében a listáról vagy a közzétett listán kívülről is, gyakornoki hely esetében kizárólag a közzétett listáról, melyek mindegyikét el kell fogadnia a pályázónak.
  • Óvodavezetői szándéknyilatkozat vagy lelkipásztori ajánlás (nem kötelező) - az elbírálásban előnyt jelentő módon -: annak a református óvodavezetőnek/református óvoda fenntartónak a befogadó nyilatkozata, ahol a hallgató gyakornokként munkaviszonyt létesítene. Több intézményvezető/lelkipásztor is nyilatkozhat.

-          hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, őrzéséhez és tárolásához.

5.       Az igénylés benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15., egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.

6.       Az igénylés elbírálása: A benyújtott igénylések alapján - az Óvodafejlesztési Projektiroda javaslatát követően, és a gyakornokság helyszínéül kijelölt református óvodák fenntartóinak jelölése alapján – az MRE dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A nyertesek listáját az Országos Óvodaprogram honlapján tesszük közzé: www.orszagosovodaprogram.hu . Ezzel egyidejűleg az MRE az ösztöndíjassal ösztöndíjszerződést (a továbbiakban: szerződést) köt.

7.       Az igénylés elbírálásának határideje: várhatóan 2021. október 8.

8.       Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki:

-          óvodapedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény nappali, levelező vagy esti munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű végzős hallgatója;

-          az adott felsőoktatási intézmény óvodapedagógus szakán a pályázat benyújtásának felsőoktatási félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, s a megkezdett tanévben tanulmányait befejezi;

-          vállalja, hogy óvodapedagógus szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és az oklevél megszerzését követően – jelen szabályzatban, valamint a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – 3 hónapon belül a végzettségének, szakképzettségének megfelelő teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít református fenntartású óvodában, ahol – vagy másik református óvodában – gyakornoki idejét megkezdi. Ezt a foglalkoztatási jogviszonyát legalább 18 hónap időtartamban fenntartja;

-          az igényléssel egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak az Ösztöndíj Szabályzat szerinti kezeléséhez;

-          hallgatóként előző félévi súlyozott tanulmányi átlaga a jó (3,5 feletti) eredményt elérte;

-          jelen felhívás 4. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolja.

9.       Az ösztöndíj mértéke: hallgatónként és havonta a 2021/2022. tanévre (2x5 hónap időtartamra): nettó 50.000 Ft/hó

10.   Az ösztöndíj időtartama: tíz hónap, amely a hallgatói jogviszony alatt tart.

11.   Az ösztöndíj folyósításának feltétele: az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott és aláírt szerződés.

12.   Az ösztöndíj folyósításának módja: átutalással a hallgató által a szerződésben megadott lakossági folyószámlára.

13.   Az ösztöndíj összege hallgatói jogviszonya alatt személyi jövedelemadómentes.

14.   A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.

15.   A hallgató az ösztöndíj szerződés aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a Támogató által az 1. pontban meghatározott cél érdekében:

a)       az óvodapedagógus-képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;

b)      együttműködik a 240 órás gyakorlata során a számára kijelölt, vagy általa választott református óvodai tutorával, gyakornoksága alatt - a kijelölt  - intézményi mentorával;

c)       óvodapedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez;

d)      az oklevél megszerzését követően 3 hónapon belül a végzettségének, szakképzettségének megfelelő teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít református fenntartású óvodában, ahol – vagy másik református óvodában – gyakornoki idejét megkezdi. S az ösztöndíj lejárta után ezt a foglalkoztatási jogviszonyát legalább 18 hónap időtartamban fenntartja. Ennek létesítéséről a Támogatót 8 napon belül tájékoztatja;

e)      a pályázó vállalja, hogy részt vesz az RPI és leendő református intézménye által, a lakó/tartózkodási helyén szervezett református óvodapedagógiai tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák;

f)        adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – tájékoztatást ad a Támogatónak.

16.   Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető az Országos Óvodaprogram Irodától, az alábbi elérhetőségen:

http://www.orszagosovodaprogram.hu,

vagy Cziráki Gabriella szakmai koordinátortól az alábbi elérhetőségeken:

cziraki.gabriella@reformatus.hu, telefon 9 és 16 óra között +36 30 575-3201.