Útvonal|Képzéseink|Pedagógus szakvizsgák|Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Tartalmi elemek

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

ugrás az oldal tetejére

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

 

Általános tájékoztató

 

A képzésért felelős: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Szakirányú továbbképzési szak megnevezése: TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus (tehetséggondozás, tehetségfejlesztő szakterületen)

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján

A képzés kódja: TTOVTEH

Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: Levelező tagozat

Képzési területe: pedagógusképzés

Részvétel feltételei / A felvétel feltételei:

 • Legalább alapképzésben szerzett óvodapedagógus, tanító, konduktor, gyógypedagógus vagy tanári oklevél
 • Minimum 3 éves időtartamú pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat


Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszonyt igazoló lap

Képzési időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft / félév

Képzés gyakorisága: havonta

Képzés helyszíne: Sopron

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

Felvi.hu tájékoztató: hamarosan!

 

Szakfelelős oktató: Dr. habil. Bodnár Gabriella, egyetemi docens

A képzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

 A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

1. A képzés célja:

A képzés célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása és a  tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés. 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben


A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • szakmai együttműködés és kommunikáció;
 • vezetési és szervezetfejlesztési kompetenciák fejlesztése;
 • a pedagógiai folyamat tervezése;
 • szakmai tudás és szerepvállalási kompetenciák a gyakorlatban;
 • szakmai készségek és képességek;
 • önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre;
 • a tanulói személyiség fejlesztése;
 • kooperációs és projektpedagógiai eszközök alkalmazása;
 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése;
 • a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával;
 • az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése;
 • a tanulási folyamat szervezése és irányítása;
 • a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása.


Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • közoktatási ismeretek;
 • pszichológiai ismeretek;
 • pedagógiai ismeretek;
 • kooperatív és projektpedagógiai ismeretei;
 • mentálhigiénés, ismeretek;
 • tehetséggondozás alapelveinek ismerete;
 • tehetségdiagnosztikai ismeretek;
 • tehetségfejlesztés módszertanának ismeretei;
 • speciális módszertani ismeretek;
 • gyakorlati ismeretek.


Személyes adottságok, készségek:

 • szakmai készségfejlesztés;
 • kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése;
 • teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése;
 • önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Konkrét környezet:

Óvoda, általános iskola (alsó tagozat): óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős

Tevékenységrendszer:

 • tehetségígéretek felismerése;
 • a tehetségígéretek fejlesztése;
 • a gyermeki kreativitás fejlesztése.


Konkrét környezet:

Általános iskola (felső tagozat), középiskola: tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelős.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • életpálya-építés.


Konkrét környezet:

Nevelési tanácsadó: gyógypedagógus, konduktor, logopédus, tanár.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel.


Konkrét környezet:

Családsegítő központ: gyógypedagógus, tanár.

Tevékenységrendszer:

 • tanácsadás.


Konkrét környezet:

Pedagógiai szakszolgálatok, intézetek, tehetségpontok.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, tehetségpontokkal, szakintézménnyel.

 

Konkrét környezet:

Szakmában érintett civil szervezetek és alapítványok: tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, tehetségpontokkal, szakintézménnyel.


Konkrét környezet:

Közoktatásban részt vállaló egyházi intézmények: tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, tehetségpontokkal, szakintézménnyel.


Tartalmi követelmények:

 • a képzésben résztvevők ismerjék a tehetségesek, tanuláshoz való viszony formálásának hatékony módszereit;
 • legyenek jártasak a tehetségesek tanulási szokásainak alakításában és a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésében;
 • tudják, melyek a tehetségre utaló személyiségjegyek, ismerjenek módszereket a tehetség korai azonosítására és tehetséges gyermekek fejlesztésére;
 • az említett problémaköröket komplexen kezelve legyenek képesek megítélni, milyen szakmai segítségre van szüksége a tehetséges gyermeknek, fiatalnak és mi tartozik a pedagóguskompetencia körébe, valamint milyen esetek igénylik más szakemberek közreműködését. 


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

A) Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Vezetési és szervezetfejlesztési ismeretek: 6 kredit 

Szervezeti és vezetési alapismeretek; A vezetés funkciói; A döntés pszichológiája; Vezetés, problémamegoldás; Szervezeti kommunikáció; Vezetői szerepek, stílusok; Konfliktus, változás és szervezetfejlesztés

Közigazgatási ismeretek: 7 kredit

A közigazgatás rendszere; Központi állami szervek; Európai Unió és Magyarország; Államháztartási ismeretek

Közoktatási ismeretek: 22 kredit

Oktatási rendszerek; Program- és tantervfejlesztés; A közoktatási intézmény tevékenységének tervezése, ellenőrzése; A közoktatás igazgatása

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 13 kredit

SNI gyermekek köre; Iskolai mentálhigiéné; A pszichés fejlődés zavarai

Speciális módszertani ismeretek: 7 kredit

Integráció és szegregáció; Esélyegyenlőség

 

B) Választható ismeretkörök: 55 kredit

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 6 kredit

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

Kooperatív és projektpedagógiai ismeretek: 5 kredit

Kooperatív technikák és a projektpedagógia szerepe a tehetségfejlesztésben

Mentálhigiénés ismeretek: 5 kredit

Mentális egészség és tehetség

Tehetséggondozás alapelveinek ismerete: 12 kredit

Tehetséggondozás elméleti és történeti alapjai; Tehetség és szocio-emocionális fejlődés

Tehetségdiagnosztikai ismeretek: 5 kredit

Tehetségdiagnosztika

 

Tehetségfejlesztés módszertanának ismerete: 10 kredit

Kreativitás, kreativitásfejlesztés pedagógiai lehetőségei; Tehetségfejlesztés módszertana; Tehetségfejlesztés a különböző tantárgyakban 

Speciális módszertani ismeretek: 4 kredit

Tanácsadás nevelőknek, szülőknek

Gyakorlati ismeretek: 8 kredit

Szupervízió

 

9. A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit


Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 • A  szakdolgozat elkészítése és benyújtása


A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • Komplex szóbeli vizsga


Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

 • A szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,
 • A szóbeli záróvizsga érdemjegye
 • Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő