Útvonal|Képzéseink|Pedagógus szakvizsgák|Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Tartalmi elemek

Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen

ugrás az oldal tetejére

pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

I. Általános információk

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.                                                                                  

Megnevezése: Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

Az oklevélben szereplő szakképesítés: Szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő, differenciáló pedagógia területen)

A képzés kódja: TTOVFPD

 Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6

A képzés ideje: 4 félév, 360 óra

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat

 A felvételhez szükséges feltételek:

 • A képzési területen (pedagógusképzés) alap- illetve főiskolai diplomát szerzett óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, pedagógus szakos művelődésszervezők.
 • Alapképzési/főiskolai szakok: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus.
 • Mesterképzési /Osztatlan szakok: tanár szakok
 • Minimum 3 éves pedagógus munkakörben eltöltött munkaviszony

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszonyt igazoló lap

A képzés nyelve: magyar

A képzés finanszírozási formája:  Önköltséges

A képzés költsége:  120.000 Forint/félév

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

 

Felvi.hu tájékoztató

Szakfelelős oktató: Dr. Závoti Józsefné PhD

Elérhetőség:

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

A képzés célja

Megismerteti a pedagógusokat a hátrányos helyzetű, vagy speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésének legújabb lehetőségeit és módszereit a Fejlődéspszichológia, Személyiségzavarok pszichológiája, Intézményfejlesztés, Gyógyító művészetek, Gondolkodásfejlesztés, Mozgásfejlesztés, Gyógypedagógiai integráció, Tanulási és viselkedészavarok, Differenciáló pedagógia elmélete és gyakorlata során.

 A képzésben megszerezhető kompetenciák:

 • Kompetenciákat biztosít a pedagógusoknak a fejlődéspszichológia, személyiségzavarok pszichológiája, intézményfejlesztés, gyógyító művészetek, gondolkodásfejlesztés, mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai integráció, tanulási és viselkedészavarok, differenciáló pedagógia gyakorlatai során.
 • Megismerteti a pedagógusokat a fejlődéspszichológia, személyiségzavarok pszichológiája, gyógyító művészetek, gondolkodásfejlesztés, mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai integráció, tanulási és viselkedészavarok, differenciáló pedagógia elméleti alapjaival

Tudása:

 • Ismeri a közoktatás intézményrendszerének működésének ismerete, hatékony irányítása és fejlesztése;
 • Ismeri az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásainak alkalmazása a gyakorlatban;
 • Ismeri  a pedagógus személyiségformálása az új ismeretek és kompetenciák terén;
 • Ismeri a pedagógus képességének formálása az integráció és szegregáció terén;
 • Ismeri a sajátos nevelési igénnyel rendelkezők újszerű megközelítése a nevelés-oktatásban;
 • Ismeri a hátrányos helyzetből adódó lemaradásokat, részképesség - kieséseket megfelelően értelmezése és kezelése;
 • Jó kommunikációs képességekre tesz szert, amely segíti a problémás esetek megbeszélését a szülőkkel és más szakemberekkel.
 • A hallgató a képzés során olyan menedzseri ismeretek birtokába jut, amelyek segítségével képes irányítani az oktatási intézményeket;
 • Megismerkedik a fejlesztőpedagógia legújabb lehetőségeivel és módszereivel;
 • Jártasságot szerez a kompetencialapú oktatásban és nevelésben;
 • Megismerkedik az inkluzív pedagógia komplex rendszerével és alkalmazásával az oktatás-nevelés intézményeiben;
 • Elsajátítja a tehetségfejlesztés hazai és külföldi modelljeit és azok inplantációs lehetőségeit a közoktatásban;
 • Megismerkedik a bábpedagógia, bábkészítés, bábelőadás elméletével és gyakorlatával, hogy ezen ismereteivel és készségeivel eredményesebbé tegye nevelő-oktató munkáját.

Képességei

 • Képes ismereteinek átadására;
 • Képes a gyermekigények feltárására és elemzésére;
 • Képes az intézmény fejlesztésére és vezetésére;
 • Képes alkalmazni a különböző módszereket;
 • Képes fejleszteni a képzési célokat;
 • Képes alkalmazkodni az intézmény célkitűzéseihez és munkatársaihoz.
 • Képes az intézmények menedzselésére;
 • Képes a különböző programok kidolgozására és levezetésére;
 • Nyitottság, komplex gondolkodás, rendszerszemlélet jellemzi;
 • Toleranciát és empátiát táplál a másság iránt.

Attitűdje

 • Az eltérő fejlődésű, különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló elfogadása;
 •  Pedagógiai motiváció és flexibilitás  erősödése az új kihívások teljesítésében;
 • A társadalmi változások dinamikus és értékalapú befogadására, fogékony az előítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására;
 • Érzékeny és nyitott a különböző szociális státuszú és egészségi állapotú gyerekek irányában;
 • Fogékony és együttműködő a tanulási, beilleszkedési és magatartásszabályozási problémával küzdő gyermek, tanuló és annak mikrokörnyezeti probléma kezelésére;
 • Példát mutat az eltérő fejlődésű, különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló elfogadásában, inkluzív szemléletének megvalósításában;
 • Elkötelezett a korszerű pedagógiai, fejlesztőpedagógiai, egészségfejlesztési szemlélet mellett.

Autonómiája és felelőssége

 • A fejlesztőpedagógia szakmai közegeiben önálló és kezdeményező szerepet vállal az általa elfogadott társadalomfelfogás érvényesítésében.
 • Saját szakmai közegében olyan egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga, pedagógustársai  és  a kompetencakörébe tartozó gyermekek, tanulók fejlődését;
 • Egy szakmai munkaközösségbe kerülve képes az ottani szakmai elvárásoknak megfelelően összetett feladatok elvégzésére;
 • A szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel szervezi és végzi munkáját, társszakmákkal és szakemberekkel együttműködve;
 • Szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősen képviseli szakmáját, szervezetét és szakmai csoportját.
 • Önálló, konstruktív és asszertív az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban a gyermekek és tanuló fejlődése érdekében;
 • Felelősséget vállal a fejlesztőpedagógiai kompetencia körében tartozó komplex tevékenysége tervezéséért, alkalmazásáért, annak hatásmechanizmusáért.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere 

 •  Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből és kollokviumokból áll.

 

A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Ismeretkörök

Kredit

Elméleti alapok

55

Az elmélet alapok megismerését biztosító tárgyak a közoktatási, közigazgatási ismeretek, pedagógus és intézménye, intézményvezetés és szervezettan, intézményfejlesztés, gyógypedagógiai alapismeretek, pedagógiai tevékenység tervezése és szervezése, gyermek- és ifjúságvédelem, minőségbiztosítás és fejlesztő pedagógia értelmezését, megértését segítik. Sor kerül a szakmódszertanok bemutatására és az ismeretkörökhöz kapcsolódó szükséges kompetenciák kimunkálására. Az elméleti tárgyak egyik legjelentősebb egysége azon intézményi feltételrendszerek bemutatása és értékelése, melyek nélkülözhetetlenek a gyermekintézmények fejlesztéséhez.

Gyakorlati alapok

A pedagógiai paradigmaváltás egyik legfőbb tényezője a pedagógus, a nevelő szakmai tudása, személyisége, az új, megváltozott körülményekhez való kritikus hozzáállása nélkül a pedagógiai praxis reformja nem valósulhat meg. Az iskolának rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, melyekkel formálni tudja az új, fogyasztói társadalom és a média motorja által hajtott világban élő gyermekeket.  A minőségi oktatás-nevelés, a minőségi tanulás vitathatatlan előfeltétele, a nevelő azon kommunikációs és kapcsolati kompetenciája, mely megteremti a tanulási kedvet, örömöt (flow), a jó hangulatot az intézményben, a családdal és a környezettel. Ennek szolgálatában áll a családszociológiai, intézmény és környezete, személyiség- és kommunikációs tréning, csoportos gyakorlatok, helyi programok pedagógiája, integráció és szegregáció, pedagógiai tanácsadás, terápia és az intézmény, erkölcsi szocializáció. 

Szakmai ismeretek

 

55

A pedagógusi szakvizsgára felkészítő programunkra jelentkezők a választható (specializációs) terület közül választhatnak egyet (fejlesztő. differenciáló pedagógia) és ezen a területen 55 kreditet szerezhetnek.


 Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

 

Szakdolgozat

 • szakdolgozat a fejlesztő, differenciáló pedagógiához, illetve a választott specializáció szakterületéhez kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.
 • Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg. 

 Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 • A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

 A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • Komplex szóbeli vizsga

 Az oklevél eredménye 

 • a szakdolgozat érdemjegye
 • a védés érdemjegye
 • a szóbeli záróvizsga érdemjegye
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő